Artikler


Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.

Rasmus Thy Grøn, Stephanie Bäckström

Giv os brugbare trivselsmålinger - NU!

Mange eksisterende trivselsmålinger er spild af ressourcer og i værste fald direkte skadelige for organisationen, ligesom den altafgørende opfølgning på målingen er en mangelvare. Der er i flere forbindelser tidligere blevet langet ud efter trivselsmålingsindustrien, som i mange koncepter til måling af trivsel ikke er systematisk bygget op. Dette betyder, at spørgsmål og temaer blandes sammen i én pærevælling, og at trivselskoncepternes definition af og skelnen mellem forskellige begreber og kategorier ofte er uklar og inkonsekvent, hvilket besværliggør både tolkningen af resultaterne og særligt opfølgningen på trivselsmålingen.

Thomas Milsted

Vejen ud af stress på arbejdspladser

Der har i de sidste 15 år været et stærkt fokus på̊ det psykiske arbejdsmiljø. Rundt omkring på̊ de danske arbejdspladser, har der været gennemført utallige og dyre projekter, med det formål at reducere den arbejdsrelaterede og efterhånden meget omkostningstunge stress. Som det ser ud nu, koster stress 1.5 millioner ekstra fraværsdage om året, og 430.000 danskere oplever hver dag alvorlige symptomer på stress. Det er en markant stigning sammenlignet med tidligere år, og man kan vel forsigtigt konkludere at indsatsen har slået fejl?

Stephanie Bäckström

Webinar: Lederevaluering

Webinaret vil både stille skarpt på de faldgruber, som ledere og HR bør undgå forbindelse med ledelsesevalueringer. Webinaret vil være præget af konkrete eksempler fra reelle cases og forskningsbaseret viden om evalueringer.

Edith Kahlke

Den gode jobsamtale - og hvorfor det er så svært

Den vigtigste investering, en virksomhed kan gøre, er at få mennesker med de rigtige kompetencer til at være med til udvikle og drive virksomheden. Hvad enten vi taler videnintensive og højteknologiske organisationer, produktion, servicevirksomheder eller offentlige organisationer, så ved vi, at det er mennesker, der gør en forskel.

Olav Damholt, Christian Horn, Jørgen Beck

Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

Den nyeste udvikling i arbejdet med selvledelse peger i retning af et øget fokus på forretningen. Vi vil i artiklen redegøre nærmere for den udvikling og ud fra egne erfaringer eksemplificere, hvordan man kan arbejde med strategisk selvledelse i praksis. Herunder vil vi bidrage med begrebet ”selvledelsesbaseret strategi”, der indebærer, at de selvledende medarbejdere er medskabere af virksomhedens forretningsmæssige grundlag.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

NLP til udvikling af mennesker på arbejdspladsen

NLP - også kaldet Neurolingvistisk Programmering - har siden 1970'erne udviklet sig til en meget stor værktøjskasse med praktiske og psykologiske redskaber, som bruges til alt fra kommunikation, samarbejde, personlig udvikling, selvledelse, lederudvikling, forhandling, konfliktmægling og ændring af indgroede programmer. Denne artikel omhandler det generelle om NLP på arbejdspladsen, hvor begreberne sættes på plads.

Alexander Kjerulf

Udbredte misforståelser om travlhed

I denne artikel om arbejdsglæde aflives fem myter om travlhed, som huserer på de danske arbejdspladser.

Christian Borg Lauritzen

Lederroller i psykisk arbejdsmiljøledelse

Der er mange interessenter, som har en aktie i det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. En af de hidtil relativt underbelyste grupper af interessenter i forhold til psykisk arbejdsmiljø har været ledere og andre med personaleansvar, og vores viden om fænomenet har således været begrænset. Denne artikel handler om netop ledelse af psykisk arbejdsmiljø som en ledelsesdisciplin.

Peter Aagaard

Hvad de professionelle kan lære af de frivillige

Artiklen sammenligner motivation blandt professionelle i en større dansk virksomhed med motivation blandt frivillige i en større dansk, frivillig organisation. Modsat de professionelle, som er underlagt en urealistisk ledelsesforestilling om den tæt koblede organisation, er de frivillige bevidste om de konfliktende interesser i deres forening og har bedre betingelser for at udnytte organisationens løskobling i deres egne motivationsprocesser.

Flemming Poulfelt

Målstyring eller ”målingsstyring”?

Principperne bag Management by Objectives (MbO), introduceret af Peter Drucker, går ud på at lede på basis af mål som er kommunikeret forståeligt ud i virksomheden og accepteret af medarbejderne. Men for at nå mål, må man måle undervejs. Og i dag kan det hævdes, at målingstyranniet på nogle områder er ved at tage over.

Camilla Svendsen

Karismatisk ledelse

Hvad kendetegner karismatisk ledelse? Er jeg karismatisk? Kan jeg blive det? Er det egentlig noget at stræbe efter? De fleste af os har sikkert et ønske om at blive betragtet som karismatiske eller at opleve karismatisk ledelse.

Lis Lyngbjerg Steffensen

Gode råd til et ledelsesliv uden stress

Hvad gør man, når man både skal være leder og have overblikket til at klare dagligdagens planlagte og akutte situationer. Her kan du få forslag til et ledelsesliv, hvor der er færre feberredninger og flere pauser til at tænke langsigtet og strategisk.

Henrik Holt Larsen

Den tyvagtige leder

Ledere stjæler da ikke? Nej, normalt ikke med vilje, i hvert fald. Men mange ledere antager, at opgaverne løses bedst, hvis de selv tager sig af dem.

Christian Borg Lauritzen

Daglig ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

I denne artikel præsenteres bl.a. følgende anbefalinger: At arbejde med psykisk arbejdsmiljø er ikke en aktivitet, der kan løsrives fra det daglige arbejde, noget man gør kortvarigt og kun engang imellem, samt noget der fx sidestilles med en risikovurdering af det fysiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø må anskues som en udviklingsproces og mere have karakter af et projektbaseret arbejde, der skal forløbe over lang tid.

Ole Hinz

Forandring og frihed. Ledelse i forskellige grader af turbulens

Er dagen i morgen som dagen i dag eller er selv den nærmerste fremtid uforudsigelig? Er der faste procedurer, eller er det hele i proces og undervejs? Det har stor betydning for, hvilke lederroller der mest hensigtsmæssigt skal udfyldes, og hvilke ledertyper der skal gå forrest.

Stefan Tengblad

Is there a ‘New Managerial Work’? A Comparison with Henry Mintzberg’s Classic Study 30 Years Later*

This comparative study of top executives’ work aimed at examining the stability of top managerial behaviour reveals a relatively different pattern of behaviour compared with the study by Henry Mintzberg. The main differences are a much larger workload, a contact pattern to a larger degree oriented towards subordinates in group-settings, a greater emphasis on giving information, and less preoccupation with administrative work.

Henrik Holt Larsen

Fem balancepunkter i nutidens ledelse

”Det er med ledelse som med skildpadden. De fleste kender den kun forloren.” Med dette let omskrevne citat af H.C. Andersen skal nævnes fem områder, hvor ledere i dag står over for nye krav, og hvor gamle rutiner skal afbalanceres med nye måder at udøve ledelse på.

Peter Mainz

Lederskabets treenighed

God ledelse består af: Leadership, Management og Personal. Din udfordring som leder er at kunne udføre alle tre roller og tilpasse rollen til den aktuelle situation. Nogle kalder det situationsbestemt ledelse. Peter Mainz kalder det for lederskabets treenighed.

Isa Lindbæk

Skønne spildte kompetenceudviklingskræfter – når uddannelsesindsatsen kun er til pynt på CV’et

Kun 15 % af kursusdeltagere bruger rent faktisk de kompetencer, de har tilegnet sig på et kursus. I denne artikel gøres der op med denne ulogiske form for kompetenceudvikling. En medarbejder, der har været på kursus, skal have opbakning, plads til udvikling og de rette rammer, så alle parter får gavn af det reelle kompetenceløft.

Flemming Poulfelt

Der er penge i mening!

Alle analyser viser, at motiverede medarbejdere er ensbetydende med et bedre grundlag for at skabe attraktive, lønsomme virksomheder. Derfor bør mange ledere til tider reflektere over, ”om man skal fyre en lad medarbejder eller fyre op under den pågældende.” For hvad skaber fremdriften?

Per Thygesen Poulsen

Mentoring, coaching og selvudvikling

Mentoring og coaching er ord, der undertiden anvendes i flæng. Men de betyder ikke det samme. Hvor coaching er en hjælp til den enkelte medarbejder, der ofte ydes i kortere perioder og fokuserer på korrektion af adfærd, er mentoring en bistand til selvudvikling, som foregår udenfor direkte ledelsesrelationer.

Helle Hedegaard Hein

Ei blot til lyst!

Artiklen baserer sig på et feltstudium - på Det Kongelige Teater - med fokus på, hvad der motiverer højtspecialiserede kreative medarbejdere bl.a. de såkaldte primadonnaer, og hvordan de bør ledes. Primadonnaen er med sit kald, sine høje standarder og sin høje specialisering helt uundværlig for mange organisationer, og primadonnaer er ikke af natur ledelsesfremmede – de har tværtimod et stort ledelsesbehov.

Udenomssnak i Facebooks tidsalder

De teknologiske muligheder har ændret spændvidden af medarbejderens aktionsradius som kommunikator både på og uden for arbejdspladsen. Og det er ikke kun i forhold til telefon og e-mail, at såvel teknologien som arbejdspladskulturen har flyttet på sig – også instant messenging (chat) og sociale netværkssider faciliterer en kommunikationsmæssig sammenblanding af arbejde og fritid.

Rikke Kristine Nielsen

Husk de overlevende!

I tider med afskedigelser af medarbejdere er det vigtigt også at huske at tage hånd om dem, der ikke har mistet deres job, da det jo er dem, som skal føre virksomheden videre.

Kelly Pate Dwyer

Distanceledelse

Takket være teknologien og globaliseringen arbejder flere og flere virksomheder internationalt og i team. Mange virksomheder ansætter ”distanceteams”, hvor en leder i New York kommunikerer dagligt med kolleger i Boston, Los Angeles og Singapore.

Rikke Kristine Nielsen

Arbejdslivets fred?! Om hygiejnefaktorer og overspringshandlinger i ”Fjæsbogens” tidsalder

Mange virksomheder opdaterer deres it-politik til også at omfatte forbud mod besøg på sociale netværkssider, der betragtes som organiseret tidsspilde og overspringshandlinger, der hører fritiden til. Men er det udenomssnak, der bør foregå i fritiden? Eller er det en naturlig konsekvens af de flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv?

Knud Erik Nielsen

Dansk, international ledelse

Artiklen forsøger gennem en række eksempler at belyse nogle af de ledelsesvilkår, der bydes på, når danske virksomheder opererer internationalt, og hvordan virksomhederne forsøger at tilpasse sig vilkårene. Fra land til land er leve- og ledelsesvilkårenes forskellighed uendelig og under konstant forandring. Spørgsmålet stilles, om der er en særligt dansk ledelsesstil, indeholdende et særligt menneskesyn og værdisæt, som er retningsgivende for lederadfærden i udlandet.

Mai-Britt Herløv Petersen, Susanne Ploug Sørensen

Differentieret ledelse - et nyt begreb? Motivation af korttidsuddannede

Der er et pres på kompetenceudviklingen generelt, men det er særligt aktuelt i forhold til de kortuddannede medarbejdere. Meget af det arbejde, der tidligere udførtes af kortuddannede eller personer helt uden nogen form uddannelse, er forsvundet, og mange arbejdsprocesser er blevet vanskeligere at gennemføre med en kort uddannelse.

Rikke Kristine Nielsen

Global mindset – succeskriterium ude og hjemme

Artiklen opridser nogle af de udfordringer, som følger med, når virksomheder opererer på tværs af grænser og kulturer. Der er behov for at få det internationale samarbejde til at køre samt at udøve interkulturel personaleledelse. Desuden forklarer artiklen, hvordan det "internationale" er kommet tættere på.

Rikke Kristine Nielsen

Brud og krænkelse af den psykologiske kontrakt

En oplevelse af, at virksomheden bryder eller krænker den psykologiske kontrakt, kan igangsætte en negativ spiral af sladder, ineffektivitet, sygefravær, sabotage, vanskelige samtaler og måske til sidst opsigelse af den ene eller den anden part.

Lotte Darsø

Den innovationskompetente leder

Innovation er blevet alle organisationers mantra – det hævdes at være adgangsbilletten til Danmarks plads i den økonomiske verdenselite og bevarelsen af velfærdssamfundet, værn mod produktion i lavtlønslande og opnåelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele i den intensiverede internationale konkurrence. Men hvordan bliver man god til at lede al den iderigdom og kreativitet, der skal sikre den langsigtede overlevelse? Hvilken lederadfærd er der brug for? Og hvad er det at være en innovationskompetent leder og medarbejder – og hvad betyder det for personaleledelse?

Finn Steffens

Interkulturel forretningsadfærd – en introduktion til Richard R. Gesteland

Hvad gør en person mere succesfuld end en anden, når det drejer sig om at sælge, lede og forhandle i andre kulturer? Hvad glæde kan man have af at sætte sig ind i den kultur, som ens udenlandske forretningsforbindelser og samarbejdspartnere er opvokset i? Hvad er kultur? Hvad er de ”gyldne regler” for den internationale leder? Hvilket udbytte kan man forvente, hvis man forbereder sig og træner sig interkulturelt?

Flemming Poulfelt

Fyr løs!

Den finansielle krise har bevirket, at mange ledere ser sig nødsaget til at varsle fyringer, og i den forbindelse er det afgørende at overveje hvorfor og særligt hvordan fyringerne skal foregå.

Christian Borg Lauritzen

Strategisk ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

I denne artikel tages der udgangspunkt i, at virksomheden og dens ledelse har et afgørende (med-)ansvar for det psykiske arbejdsmiljø og ledelsen af det. Desuden argumenteres der via 8 grunde for, at der er brug for strategisk ledelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Rikke Kristine Nielsen

Succeskriterier for HR – læresætninger for SMV

Fokus i denne artikel er at se nærmere på nogle af de erfaringer og succeskriterier fra HR-arbejdet i større virksomheder, som de mindre virksomheder kan drage nytte af.

Henrik Holt Larsen

Er jobbegrebet ved at forsvinde?

Samspillet mellem person og job er meget centralt i Human Resource Management (HRM). Det eneste ”problem” er, at det i stigende grad er svært at definere, hvad et job er!

Henrik Holt Larsen

Landvindinger i ledelsesforskningen

Udvalgte stjernestunder fra Academy of Management-konferencen 2007 om bla. forandringsledelse, appreaciative inquiry, læring om ledelse og sammenhæng mellem forskning og praksis.

Kenneth Børgesen

Opgave eller menneske – hvad prioriterer du højest?

Når chefen beder dig om at lede et projekt, hvad enten det gælder afdelingens sommerfest, videndeling, udvikling af nye systemer eller noget helt fjerde, hvad er så det først, du tænker på?

Henrik Holt Larsen

Human Resource Management - status og udfordringer

I en videnvirksomhed består konkurrencekraften i den kompetence, som findes eller kan udvikles i virksomheden. Jo større og mere unik denne kompetence er, jo sværere er den at plagiere, og jo stærkere står virksomheden i forhold til konkurrenter. HRM er – som forsknings- og praksisfelt – vokset op som et svar på disse udfordringer.

Michele Guarini

Stædig brug af intuition mod bedre vidende

Den intuitive metode bygger på et meget usikkert grundlag og negligerer fuldstændigt, at forudsigelser bygger på sandsynligheder. Man er derfor tvunget til at vælge videnbaserede metoder, hvis man skal investere sine penge ordentligt.

Christina Hjortshøj, Erik Bagger

Power uden aggression

Amerikanerne valgte i november 2008 deres næste leder under krisetilstande. Dermed giver valget en indikation på, hvilke lederkompetencer vi har mest tillid til og helst slutter op omkring, når tiderne forværres. Dette kan danske ledere aktivt bruge til at komme hurtigere og styrkede ud af krisen.

Rikke Kristine Nielsen

Den ledelsesmodtagelige primadonna

Eksperterne og de virkeligt talentfulde medarbejdere skal have lov til at koncentrere sig om deres kernekompetence. Rationalet er, at danske virksomheders konkurrenceevne og den langsigtede overlevelse er knyttet til deres evne til innovativ, kreativ videnskabelse. Derfor bliver vi i stadigt større grad afhængig af de virkeligt dygtige medarbejdere.

Nikolaj Lunøe

Elefanten i dagligstuen. Kompleksitet i tænkning, samarbejde, ledelse og organisation

Elefanten i dagligstuen, som alle middagsgæsterne er enige om at ignorere. Sådan omtalte en kollega den canadiske organisationsteoretiker Elliott Jaques, der døde i 2003.

Flemming Poulfelt

Når professionelle skal ledes

Igennem en årrække har det været en myte, at ”professionelle” ikke kan eller vil ledes, da der er tale om folk med store egoer og primadonnanykker, som mener at have patent på ”sandheden” og som selv ved, hvordan tingene skal udvikles – sat lidt på spidsen. I en artikel for nogle år siden kunne man læse, at ledelse af professionelle er som ”herding cats” (McKenna 1995). Og da katte som bekendt kun gør det, de selv vil, har det været opfattelsen hos mange, at analogien med de professionelle var oplagt.

Henrik Holt Larsen

Stemningsbilleder af international ledelsesforskning I

35 HR-professionelle fra private og offentlige virksomheder deltog i den studietur, som NOCA (Network of Corporate Academies) havde arrangeret til årsmødet i Academy of Management i august 2008. Deltagerne blev spurgt, hvad de største HR-udfordringer i virksomhederne er, og her er svarene.

Anje Schmidt

Fra fornuftsægteskab til kærlighedsforhold - Om selvledelse

Kreativitet og selvbestemmelse for medarbejderne skal i dag gå hånd i hånd med ens rammesætning og lige rettigheder for interessenter udefra. At finde den optimale balance her er en væsentlig ledelsesmæssig udfordring.

Per Thygesen Poulsen

Ledelse ifølge Olsen Banden - Kapitel 17: Hundehoveder!

Selv om ledelse efter Egons model er noget, man gør sammen, betyder det ikke, at han er nogen ”blød leder”. Den bløde leder skaber forvirring om målene. Han lurepasser og fortæller ikke, hvad han vil. Det bliver han ikke en bedre leder af, tværtimod.

Henriette Christrup

Arbejdets indhold – en levende midte for fællesskabet

Mange medarbejdere længes efter et fællesskab og en følelse af at høre til på arbejdspladsen, hvor de bliver set, hørt og forstået i en gensidig kontakt med kollegaerne. I mange virksomheder opfattes det endvidere som et problem at skabe tilknytning mellem den enkelte medarbejder og organisationen.

Henrik Holt Larsen

Ledelsens forførende farlighed

Ledelse kan være forførende farlig - især i små og mellemstore virksomheder (SMV). Mange SMV'ere ledes af personer med stor faglig, professionel indsigt, og problemet er, at ledernes faglige professionalisme kan komme til at stå i vejen for andre former for ledelse - fx personaleledelse.

Per Thygesen Poulsen

Ledelse ifølge Olsen Banden - Kapitel 2: Atten lange år

I atten år er der ingen, der har haft brug for Egon Olsen. Selv om han er danmarksmester i uautoriseret åbning af pengeskabe af model Jäger, har han bare været plejepatient og forsøgsobjekt. Olsen uden banden, uden en plan og en opgave er ikke Olsen.

Peter Sass Hansen-Skovmoes

Samtaler der skaber mening, læring og værdi

Samtaler er der rigtigt mange af i danske organisationer hver eneste dag. Desværre er det langt fra dem alle der skaber mening, læring eller værdi.

Bo Krüger

3 grunde til at møder kan ændre din organisation til det bedre

Møder er ikke bare en hyggelig lille ting i organisationen, på linje med kopi- eller kaffemaskinen, som ledelsen ikke behøver at bekymre sig om. Møder er overalt, hele tiden og udgør en enorm del af det moderne arbejdsliv.

”At sætte strøm til arbejdsgangene” Når administrative arbejdsgange automatiseres med robotter

Den digitale og højteknologiske tidsalder er blot lige begyndt, hvilket betyder, at der på sigt vil komme meget mere fokus på hvordan teknologi og menneskelig arbejdskraft kan supplere og understøtte hinanden.