Artikler


Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Christian Nyvang Qvick, Niels Bjørn Petersen

Lederes brug af data fra resultatmålinger, som medarbejderne ser som dårlige

Mange offentlige organisationer foretager rutinemæssige evalueringer, hvor den enkelte organisation bliver målt på en række udvalgte resultatindikatorer med henblik på at skaffe værdifuld ledelsesinformation, der efterfølgende kan fungere som løftestang for læring og udvikling i organisationen.

Olav Damholt, Christian Horn

Er fremtidens kompetenceudvikling medarbejder-drevet og strategiudviklende?

I denne artikel vil vi give vores bud på de fremspirende tendenser, vi tror vil udfolde sig yderligere og derved komme til at præge udviklingen af virksomheders arbejde med kompetenceudvikling de kommende år.

Ole Lauridsen

WEBINAR: Læringsstile for videndeling i organisationen

Ole Lauridsen er ikke mindst kendt fra P4’s Sproghjørnet. Hans forskning er bl.a. inden for Human Resource Management PKM (Personligt Knowledge Management) og metoder for individet til at opbygge og lære viden og Læring i arbejdslivet, læringsstile i uddannelser, temabuilding og ledelse. Ole vil på webinaret give os indsigt i læringsstile til at forstå og optimere videndeling i organisationen.

Anette Prehn

WEBINAR: Hjernesmart kommunikation i organisationen

Vi har bedt Anette Prehn om at sætte fokus på, hvordan HR kan bruge hjernelogik til at optimere den interne kommunikation og skabe større værdi for organisationen.

Stephanie Bäckström

Webinar: Lederevaluering

Webinaret vil både stille skarpt på de faldgruber, som ledere og HR bør undgå forbindelse med ledelsesevalueringer. Webinaret vil være præget af konkrete eksempler fra reelle cases og forskningsbaseret viden om evalueringer.

Jens Øjvind Nielsen

Community of Practice

Community of Practice eller praksisfælleskaber er kernen i videndeling i mange organisationer. Sådanne fælles skaber opstår oftest på initiativ af ildsjæle, men hvilke succeskriterier gælder der for, at tiden til deltagelse er godt givet ud? Kan virksomheden forvente forretningsmæssige resultater at aktiviteten? Hvilken rolle har fællesskabet i forhold til andre indsatser? Hvilke rammer bør ledelsen etablere for at fællesskabet får succes? Disse spørgsmål er rejses igen og igen, og der er langt imellem de danske virksomheder (offentlige og private), der kan dokumentere målbare resultater, men det er der råd for.

Nick Milton

Syntese af viden

Mange gode initiativer til at genbruge viden igennem praksisfællesskabers møder og dialog, wikis, dokumentarkiver m.fl. drukner i den store mængde læring, der opstår af praksis. Disse læring'er hænger ikke nødvendigvis sammen og ofte overlapper de, så læseren bliver usikker på indholdet og går andre veje. Vejen til at nyttiggøre opsamlet viden går via viden-syntese.

Mai-Britt Herløv Petersen, Susanne Ploug Sørensen

Differentieret ledelse - et nyt begreb? Motivation af korttidsuddannede

Der er et pres på kompetenceudviklingen generelt, men det er særligt aktuelt i forhold til de kortuddannede medarbejdere. Meget af det arbejde, der tidligere udførtes af kortuddannede eller personer helt uden nogen form uddannelse, er forsvundet, og mange arbejdsprocesser er blevet vanskeligere at gennemføre med en kort uddannelse.

Anthony Oghomi

Coaching og kognition - en introduktion til idrætspsykologiske teknikker

Når coaching introduceres, er det klassisk at nævne, at det er hentet fra sportens verden. Men hvad er det egentlig for psykologiske teknikker, idrætspsykologer og coaches tager i anvendelse? I denne artikel introduceres idrætspsykologien som kildefaglighed til coaching, og der gives konkrete eksempler fra sportens verden på den praktiske anvendelse af udvalgte teknikker samt den type af resultater, der sigtes imod at opnå.

Birgitte Lenstrup

Bliv klogere gennem legen

Et gammelt kinesisk ordsprog lyder sådan: Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gør, forstår jeg. Det er helt på linje med Jesper Mathisens opfattelse af læring. ”Jeg mener klart, at vi husker bedre, når vi gør tingene kropsligt. Det er sådan set en oldgammel metode. Vi bruger den bare i en moderne setting, som vi prøver at bygge ind i et læringsforløb."

Rikke Kristine Nielsen

Uformel læring => uformelt lærd?

Der er ikke hverken teoretisk eller praktisk enighed om, præcis hvad uformel læring er, men som oftest anvendes begrebet om ikke-superviseret læring, der sker i den lærendes eget tempo og lyst samt på den lærendes egen foranledning ad selvvalgte kanaler. Den uformelle læring sker tit ubevidst, tilfældigt eller uden at vi mærker det.

Christine Mølgaard Cleemann

Om at anvende konsulenter - et spørgsmål om viden!

Denne artikel hjælper med at finde hoved og hale i spørgsmålet om anvendelse konsulenter. Men ikke ved at give et facit. Derimod gives her en spændende udfordring til læserens opfattelse af, hvordan viden fungerer, og hvad det er man i virkeligheden køber, når man køber en konsulents "viden."

Jørgen Gjengedal Madsen, Thomas Johansen

Organisatoriske stjernestunder – i lyset af en systemisk anerkendende praksis

Forfatteren udfolder i artiklen begrebet Appreciative Inquiry med afsæt i en systemteoretisk optik med en række praktiske eksempler på begrebets pædagogiske rækkevidde.

Strategic Challenges Still Lie Ahead

"Breaking Out", en rapport fra Instituttet for Fremtidsforskning, giver ny indsigt i, hvordan HR kan blive en strategisk samarbejdspartner og peger på, at der ligger store udfordringer foran erhvervet. Håndtering af disse udfordringer vil kræve nytænkning for HR-funktionen og en ændring i sammensætningen af kompetencer i HR-afdelingen. Rapportens første fire trends er rettet mod det organisatoriske niveau, mens de sidste fire fokuserer på medarbejderen. Alle trends betragtes som budskaber til HR-chefer om at afbalancere strategiske, taktiske og operationelle opgaver i de næste tre til fem år.

Knowledge Management og sociale medier

KM og sociale medier går hånd i hånd, såfremt de introduceres indenfor et rammeværk, hvori der indgår ansvarlighed for videndeling, adfærd, der fremmer spørgelysten, og ledelsesmæssige forventninger til, at medarbejdere deler ud af egne erfaringer.

Poula Helth

Læring i praksis kræver ledelse - fra individuel kompetenceudvikling til praksislæring

Denne artikel sætter fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan få en positiv effekt i praksis. Det sker først og fremmest ved, at virksomheders ledelse prioriterer praksislæring som en vigtig opgave. Der er kommet stor efterspørgsel på nye kompetencer, men hvis de nye kompetencer forbliver indkapslet hos den enkelte leder efter endt efteruddannelse, er kompetencerne ikke meget værd for virksomheden. Derfor skal ledere tage ansvar for at bryde gamle vaner og inddrage de nye, lærte teknikker i hverdagen, mener artiklens forfatter.

Forretningsværdien af videnledelse

Hvad er Knowledge Management? En lille by i midtvesten i USA? Nej, selvfølgelig ikke. Knowledge Management er et ledelseskoncept, som kom stærkt frem fra midten af 1990′erne, og som fortsat udbredes stærkt på verdensplan. Et ledelseskoncept som kan påvise stærke, dokumenterede resultater i mange million klassen i store og internationale virksomheder. I Danmark har mange placeret opgaven i IT-afdelingen og overset, at det er imellem mennesker videndeling sker.

Jens Øjvind Nielsen

Er du ansat i en vidensvirksomhed?

Motivation er afledt af mening, og med formålsbestemt og meningsfuld videndeling, fremmes samarbejdet om virksomhedens udvikling. Videnledelse, Knowledge Management og Organisatorisk læring er ord for de samme indsatser. Ny og bedre performance udvikles igennem læring. Ingen læring - ingen udvikling. Målrettet læring - målrettet udvikling.

Rikke Kristine Nielsen

Den underudnyttede medarbejder

Mangel på arbejdskraft og kompetencer på det danske arbejdsmarked og i den vestlige verden som helhed er efterhånden et almendt kendt problem. Den Canadiske professer, David Livingstone, derimod argumenterer for, at langt de fleste canadiere er i stand til at håndtere deres job. De får bare ikke lov til at vise deres fulde potentiale.

Bente Elkjær

Organisatorisk læring - et spørgsmål om organisering af arbejde og personer

Organisatorisk læring finder sted, når virksomheder og institutioner lærer af sine fejltagelser. Det betyder, at virksomheder gentænker sine rutiner og praksisser, når der er blevet foretaget forkerte dispositioner. Det lyder enkelt, når det siges, men det er svært at gøre i praksis. Hvad er en fejl? Hvem har retten til at definere, hvad der er en fejl, og hvad der ikke er? Kan fejlen placeres hos enkeltpersoner, i en virksomheds rutiner og processer, eller i en kombination heraf? Hvornår er en fejl rettet? Hvad er i øvrigt sammenhængen mellem fejlretning og læring? Kan virksomheder lære at lære?

Ulrik Brandi

Læringsstrategier i organisationer

Forskere og praktikere fra HR og ledelses- og organisationsfeltet har længe argumenteret for vigtigheden af at udvikle viden om og metoder til at arbejde med ansatte og organisationers læring, som en afgørende betingelse for udvikling og værdiskabelse i virksomheder

Dorte Rudi Andersen, Claus Dam Nielsen, Susanne Thagaard

Leg i organisationer, ej helt seriøst?

Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede.

”At sætte strøm til arbejdsgangene” Når administrative arbejdsgange automatiseres med robotter

Den digitale og højteknologiske tidsalder er blot lige begyndt, hvilket betyder, at der på sigt vil komme meget mere fokus på hvordan teknologi og menneskelig arbejdskraft kan supplere og understøtte hinanden.

Lars Ross Petersen

Præstationer i arbejdslivet - En indføring i AMO-teorien

I praksisfeltet er ledere og HR-professionelle i sagens natur optaget af, hvordan de på individuelt og organisatorisk plan kan fremme arbejdspræstationerne i virksomheden og i dens afdelinger. I artiklen præsenteres tankegangen i den såkaldte AMO-teori, der har opnået stor udbredelse som en ramme til at forstå, hvad der betinger menneskelige præstationer i arbejdslivet.