Artikler


Caroline Ahlgren Tøttrup

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?

Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Grundig onboarding betaler sig

I et marked, hvor der er mangel på kandidater, er det i lige så høj grad virksomheden, der må vise nye medarbejdere, at det er et sted, der er værd at blive, som det er de nye medarbejdere, der skal vise sit værd – derfor er god onboarding alfa og omega.

Christian Harpelund

Måling af onboarding – hvad er vigtigt hvornår?

Danske virksomheder sætter i stigende grad fokus på onboarding. Slåskampen for talenter tager til på det danske arbejdsmarked. Og den interne indsats for at holde fast på det talent, man har fået fingrene i, er på dagsordenen rigtigt mange steder.

Mads Bendixen, Malene Friis Andersen

Lederes håndtering af medarbejderes stress

Som leder står du med et alvorligt problem, hvis stress fører til reduceret arbejdsevne og sygemeldinger blandt dine medarbejdere. Langvarige stressbelastninger nedsætter produktiviteten, samarbejdsevnen og kreativiteten. Det kan derfor hurtig ses på bundlinjen – og for den enkelte medarbejder har stressen store menneskelige konsekvenser.

Rasmus Thy Grøn, Stephanie Bäckström

Giv os brugbare trivselsmålinger - NU!

Mange eksisterende trivselsmålinger er spild af ressourcer og i værste fald direkte skadelige for organisationen, ligesom den altafgørende opfølgning på målingen er en mangelvare. Der er i flere forbindelser tidligere blevet langet ud efter trivselsmålingsindustrien, som i mange koncepter til måling af trivsel ikke er systematisk bygget op. Dette betyder, at spørgsmål og temaer blandes sammen i én pærevælling, og at trivselskoncepternes definition af og skelnen mellem forskellige begreber og kategorier ofte er uklar og inkonsekvent, hvilket besværliggør både tolkningen af resultaterne og særligt opfølgningen på trivselsmålingen.

Thomas Milsted

Vejen ud af stress på arbejdspladser

Der har i de sidste 15 år været et stærkt fokus på̊ det psykiske arbejdsmiljø. Rundt omkring på̊ de danske arbejdspladser, har der været gennemført utallige og dyre projekter, med det formål at reducere den arbejdsrelaterede og efterhånden meget omkostningstunge stress. Som det ser ud nu, koster stress 1.5 millioner ekstra fraværsdage om året, og 430.000 danskere oplever hver dag alvorlige symptomer på stress. Det er en markant stigning sammenlignet med tidligere år, og man kan vel forsigtigt konkludere at indsatsen har slået fejl?

Helle Rosdahl Lund

Tre gode grunde til work life balance 2.0

Work-life balance er kommet for at blive, men ikke på den traditionelle måde, hvor vi primært har sat fokus på individuel balance, politikker om fleksibilitet i arbejdslivet, børnerum eller andre servicetiltag. I det 21. århundrede er det for snævert. Work-life balance 2.0 tager udgangspunkt i de ændringer, der er i måden vi arbejder på (work), måden vi lever på (life), og måden du skal balancere mellem medarbejdere, miljø og indtjening på.

Annette Højmann Kristensen

Veje til et godt arbejdsmiljø

Kravene til medarbejdere og ledere bliver stadig større, og der er et voksende fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er godt, for det nytter ikke noget at skærpe kravene, hvis man ikke samtidig fokuserer på rammer, vilkår og relationer.

Flow – lykken er en balancegang

Flow er den direkte modsætning til stress i debatten om det gode liv. Desværre har vi som samfund haft en tendens til at negligere dets potentialer. Denne artikel ser nærmere på begrebet ”flow,” og hvordan det kan kaste nyt lys over den måde, Det Kgl. Teater arbejder med stressforebyggelse.

Alexander Kjerulf

Udbredte misforståelser om travlhed

I denne artikel om arbejdsglæde aflives fem myter om travlhed, som huserer på de danske arbejdspladser.

Christian Borg Lauritzen

Lederroller i psykisk arbejdsmiljøledelse

Der er mange interessenter, som har en aktie i det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. En af de hidtil relativt underbelyste grupper af interessenter i forhold til psykisk arbejdsmiljø har været ledere og andre med personaleansvar, og vores viden om fænomenet har således været begrænset. Denne artikel handler om netop ledelse af psykisk arbejdsmiljø som en ledelsesdisciplin.

Christian Borg Lauritzen

Daglig ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

I denne artikel præsenteres bl.a. følgende anbefalinger: At arbejde med psykisk arbejdsmiljø er ikke en aktivitet, der kan løsrives fra det daglige arbejde, noget man gør kortvarigt og kun engang imellem, samt noget der fx sidestilles med en risikovurdering af det fysiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø må anskues som en udviklingsproces og mere have karakter af et projektbaseret arbejde, der skal forløbe over lang tid.

Artikel: Farliga chefer talas det tyst om

Monica von Stedingk, Sydsvenska Dagbladet.

Rikke Kristine Nielsen

Coachen - menneskets bedste ven?

Der er stigende efterspørgsel efter coaching, eller hvad man kunne kalde ”aktiv livshjælp”, hvilket vel blandt andet skal ses i sammenhæng det stadigt større antal stressramte personer, der ikke kan få arbejds- og privatliv til at hænge sammen eller har brug for en karrieremæssig time out.

Henrik Wenøe

Hvorfor stress- og mobbepolitikker er spild af tid

Vi har igennem de seneste år oplevet, at virksomheder bruger mange ressourcer på at lave stress- og mobbepolitikker. Hvorfor ikke i stedet bruge tiden på at lave en trivselspolitik for dine medarbejdere?

Henrik Holt Larsen

Motivation og engagement - kun en tåbe frygter ikke uengagerede medarbejdere

Hvilke kræfter i mennesket og i menneskenes omgivelser driver dem til en bestemt adfærd? Hvilke kræfter dirigerer og kanaliserer menneskers adfærd i en bestemt retning eller imod bestemte mål? Få interessante og forskellige svar på motivationens hovedspørgsmål i dette kapitel hentet fra bogen ”Human Resource Management - Licence to work”.

Rikke Kristine Nielsen

Husk de overlevende!

I tider med afskedigelser af medarbejdere er det vigtigt også at huske at tage hånd om dem, der ikke har mistet deres job, da det jo er dem, som skal føre virksomheden videre.

Flemming Poulfelt

Hvordan betragtes virksomheden som arbejdsplads?

Mange analyser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem, hvordan en virksomhed er som arbejdsplads og virksomhedens evne til at skabe resultater. I hvert fald kan der findes empirisk belæg for, at virksomheder, som er attraktive arbejdspladser, ofte skaber fornuftige resultater.

Hvordan social kapital får organisationer til at fungere

Det synes indlysende: Vi skal rose medarbejdere, som bidrager til organisationen. Vi bør inddrage medarbejderne i beslutninger om at øge deres engagement i virksomheden. Men denne og andre basale færdigheder bliver alt for ofte ignoreret i mange virksomheder.

Helle Rosdahl Lund

Fra balance til work life balance excellence

Det engelske begreb work life balance er meget favnende og omhandler både den enkeltes individuelle livsbalance, virksomhedsstrategisk work life balance samt samfundsmæssige politikker og instrumenter (fx social-, beskæftigelses- og familiepolitik). I virksomhedsregi er work life balance de strategier, politikker og redskaber, der underbygger og udvikler forretningen samtidig med, at den skaber grobunden for en succesfuld balance mellem arbejdsliv og privat-/familieliv.

Christian Borg Lauritzen

Strategisk ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

I denne artikel tages der udgangspunkt i, at virksomheden og dens ledelse har et afgørende (med-)ansvar for det psykiske arbejdsmiljø og ledelsen af det. Desuden argumenteres der via 8 grunde for, at der er brug for strategisk ledelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Nikolaj Lunøe

Psykopati - nye læsere kan begynde her

De fleste psykiske egenskaber er ufrivillige. Ingen mennesker har valgt deres eget temperament eller begavelse. Sådanne kvaliteter kan kun ændres med stort besvær, og i reglen kun delvist.

Henrik Holt Larsen

Stress og udbrændthed - årsager og symptomer

Stress og udbrændthed er et problem for et stadigt stigende antal mennesker, og i denne artikel tegnes der et portræt af årsagerne til stress samt udbrændthed som reaktion på stress.

Thomas Dinesen

Trivsel og opmærksomhed begrænser sygefravær

Personalets trivsel og den kollegiale kultur på arbejdspladsen har stor indflydelse på sygefraværet, mener forstanderne fra tre københavnske plejehjem, hvor man blandt andet offentliggør fraværsstatistikker for at sætte fokus på problemet.

Jens Peter Skaarup

Når jernhelbredet svigter

Stress, sygdom eller alkoholproblemer gør af og til topchefen ukampdygtig i en periode, men hvordan kommer man rygtedannelsen i forkøbet? Hvor meget skal direktionen, bestyrelsen, medarbejderne vide om problemerne?

Lone Ingemann, Sten Svensson

Fredagsøllens sociale betydning

Hvad enten det er en fredagsøl på kanten af skrivebordet eller bowlinghallen tirsdag aften, så er det sociale netværk, der dannes blandt arbejdskolleger til tider utroligt stærkt. I nogle tilfælde varer det endda i mange år efter, at nogle af deltagerne har forladt arbejdspladsen.

Marianne Sommer

Hjælp din kollega - i tide

”TAK” er et projekt, der har til formål at skabe en firmakultur, hvor dét at spørge til en kollega, der for eksempel har meget fravær, er naturligt og bliver opfattet som interesse frem for utidig indblanding. På den måde er der langt større chance for at ”få en kollega på ret køl” - inden det går galt.

Michael Pedersen

Stress mellem arbejdet og selvet

Stress. Det er der meget af for tiden. På arbejdspladserne, i butikkerne, i medierne, i familierne og på hospitalerne. Vi taler om stress. Vi stresser os selv og hinanden. Selv vores børn får stress. Hele arbejdspladser og familier brænder ud. Vi dør på gangene og bryder sammen over aftensmaden. Al den stress stresser. For hvad er denne stress for en størrelse, hvor stammer den fra, og hvordan håndterer man den?

Helle Baagø

Politiets ledere uddannes til krisehjælp

Det er et lederansvar at sørge for, at folk ikke bliver skadet på arbejdet - psykisk og fysisk, siger politiets chefpsykolog. Derfor har ledergruppen fået nye værktøjer til at klare opgaven med psykiske belastninger.

Jenny Seton

Sex og ledelse

Er sex og ledelse virkelig to elementer, der hører sammen? Er det ikke en måde at kommercialisere sex på inden for endnu et område, nemlig ledelse. Lad os kigge nærmere på de to begreber og se, hvad de står for, og om der findes nogen fællesnævner.

Solveig Autzen, Michael Martini

Leg på jobbet skal tages alvorligt

Arbejdet er den hyppigst angivne årsag til stress ifølge undersøgelse, men leg kan ifølge ekspert være med til at skabe bedre betingelser for, at vi trives på arbejdet. Men det skal ske under de rigtige rammer og forudsætninger, for ellers kan legen gøre mere skade end gavn

Lars Ross Petersen

Præstationer i arbejdslivet - En indføring i AMO-teorien

I praksisfeltet er ledere og HR-professionelle i sagens natur optaget af, hvordan de på individuelt og organisatorisk plan kan fremme arbejdspræstationerne i virksomheden og i dens afdelinger. I artiklen præsenteres tankegangen i den såkaldte AMO-teori, der har opnået stor udbredelse som en ramme til at forstå, hvad der betinger menneskelige præstationer i arbejdslivet.

Camilla Valbak-Andersen

”Tillidsfulde organisationer skaber bedre resultater”

Både forskning i tillid, social kapital og strategisk relationsarbejde tyder på, at en høj grad af tillid er gavnlig for både produktivitet, effektivitet, motivation og innovationskraft. Svendsen påpeger for eksempel den gavnlige mekanisme omkring Danmarks historie for høj grad af både social og institutionel tillid, og en konsekvent effekt om mindre behov for kontrol.