Artikler


Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Kommunikation og gennemslagskraft

Hvad er klar kommunikation? Det er når dit budskab er modtaget og der er skabt fælles forståelse – og der kommer det ønskede resultat ud af det. Denne artikel handler om det der sker i kommunikationen.

Jes Prause

Lederen duer ikke som coach… Men kan sagtens være coachende

For coachen har den coachedes dagsorden altid førsteprioritet - den er faktisk den eneste dagsorden. For lederen er der derimod altid en dagsorden, der er højere end medarbejderens, nemlig kundernes, direktionens og investorernes.

Gunilla Larborn

Lederen som coach

Coaching er kun et middel - selve visionen er at få mennesker til at opnå tilfredshed, leve passioneret og fuldt ud, være dybt engagerede i deres job, give deres allerbedste og endelig leve i balance og harmoni med egne værdier.

Kate Holm Sørensen

I menneskehænder - når coaching skal gøre en forskel

"At komme i menneskehænder" bruges oftest i betydning af, at jeg bliver udfordret, rykket, konfronteret og holdt til ilden. ”At komme i menneskehænder” kan også illustrere, at der bliver taget kærligt hånd om mig. Jeg oplever, at den anden er imødekommende, anerkendende og accepterende. Denne dobbeltbetydning illustrerer det vigtige spændingsfelt, man som coach skal kunne operere inden for, hvis coaching skal gøre en positiv forskel.

Rikke Kristine Nielsen

Coachen - menneskets bedste ven?

Der er stigende efterspørgsel efter coaching, eller hvad man kunne kalde ”aktiv livshjælp”, hvilket vel blandt andet skal ses i sammenhæng det stadigt større antal stressramte personer, der ikke kan få arbejds- og privatliv til at hænge sammen eller har brug for en karrieremæssig time out.

Jens Larsen

Bevidstløs coaching eller konfliktuel coaching - interview med Allan Holmgren

Ledere, der coacher deres medarbejdere til at yde en bedre performance, leverer bevidstløs coaching. I stedet burde de sætte fokus på de konfliktualer, som de selv og medarbejderne er spændt op af, siger direktør i DISPUK og adjungeret professor på CBS Allan Holmgren.

Peter Mainz

Lederskabets treenighed

God ledelse består af: Leadership, Management og Personal. Din udfordring som leder er at kunne udføre alle tre roller og tilpasse rollen til den aktuelle situation. Nogle kalder det situationsbestemt ledelse. Peter Mainz kalder det for lederskabets treenighed.

Kirsten M. Poulsen

Mentorskab

En mentor indgår i en personlig relation med mentee med hele sin person, sin erfaring, sin viden og sin personlighed. Man kan sige, at mentor bruger både sin subjektive og objektive person i samarbejdet med mentee, mens coachen kun bruger sin objektive rolle overfor coachee.

Per Thygesen Poulsen

Mentoring, coaching og selvudvikling

Mentoring og coaching er ord, der undertiden anvendes i flæng. Men de betyder ikke det samme. Hvor coaching er en hjælp til den enkelte medarbejder, der ofte ydes i kortere perioder og fokuserer på korrektion af adfærd, er mentoring en bistand til selvudvikling, som foregår udenfor direkte ledelsesrelationer.

Anthony Oghomi

Coaching og kognition - en introduktion til idrætspsykologiske teknikker

Når coaching introduceres, er det klassisk at nævne, at det er hentet fra sportens verden. Men hvad er det egentlig for psykologiske teknikker, idrætspsykologer og coaches tager i anvendelse? I denne artikel introduceres idrætspsykologien som kildefaglighed til coaching, og der gives konkrete eksempler fra sportens verden på den praktiske anvendelse af udvalgte teknikker samt den type af resultater, der sigtes imod at opnå.

Nikolaj Lunøe

Coaching: Hjælpsomme spørgsmål

I disse år udbydes en lang række services på og uden for arbejdspladsen, der har spørgsmålets forløsende kraft som centrum i det, man med en samlebetegnelse kunne kalde hjælpsomme samtaler. Rådgivning, konsultation, psykoterapi, sparring, mentoring, coaching er bare nogle af de betegnelser, vi nu bruger om en klasse af samtaler, der i realiteten ikke er så forfærdeligt forskellige.

Reinhard Stelter

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden. Det har fungeret som en slags trojansk hest, hvori man har transporteret psykologisk rådgivning til erhvervslivet.

Nikolaj Lunøe

Modet og målet: To slags coaching

I denne artikel forsøger forfatteren at skabe overblik og sammenhæng i de forskellige varianter af coaching.

Leise Katrine Hein Voss, Lea Gry von Cotta-Schønberg

Må medarbejderen tie stille? Om magt og talekrav i coaching

I denne artikel argumenteres der for, at coaching ikke foregår i en neutral og magtfri zone, men er præget af en ganske asymmetrisk relation, hvor det kun er den ene part, som skal bekende og verbalisere sit inderste.

Rikke Kristine Nielsen

Coaching i (egen-)omsorgens u-land

Ingen tvivl om at coaching har meget at bidrage med, og at der er et behov. Men skulle det være nødvendigt med ekspertbistand for at klare (arbejds-)livet? Hvad er der blevet af vores evne til at drage omsorg for os selv og for andre, siden vi ikke kan eller vil klare ærterne selv?

Kim Martin Nielsen, Tobias Dam Hede

Leadership Pipeline Coaching

Er du blevet leder for nyligt? Eller arbejder du med at hjælpe ledere til at lykkes? En ny lederrolle betyder en radikal ændring i den måde du arbejder på, hvilket får mange nye ledere ud af kurs. I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan man gennem coaching kan hjælpe ledere til at lykkes med transitionen fra et niveau til et andet, der typisk medfører nye krav og forventninger. Det er et ofte overset element af organisering og ledelse, at det handler om transitioner, dvs. at kunne indtage nye roller med succes eller tage vores eksisterende roller til et nyt niveau.