Værktøjer


Claus Hellmann Hansen

Delphi-metoden: hvordan grupper kan træffe bedre beslutninger om fremtiden

Den meget korte beskrivelse af Delphi-metoden er, at det er en metode til gruppebeslutninger, hvor de deltagende personer gentagne gange (mindst to gange) skal give udtryk for deres intuitive information om et emne. Den anden eller de senere runder forholder sig til den forrige runde og virker som feedback i forhold til denne. Personerne er udvalgte, fordi de besidder en ekspertviden på det valgte område og vil være i stand til at forudse udviklingstendenser. Endelig er metoden en ganske struktureret og styret kommunikationsproces.

Claus Hellmann Hansen

Management by Objectives – et klassisk værktøj til præstationsledelse

Begrebet Performance Management har vundet sit indpas og praktiseres på forskellige måder. Men uanset vinklingen af metoderne, har de alle rod i et andet begreb, som er blevet en managementklassiker – Management by Objectives eller forkortet, MBO.

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen

Strategikort i praksis

Når man indfører balanced scorecard, starter man som regel med at udarbejde et strategikort for hele virksomheden eller en division. Som næste skridt i processen udvikles strategikort for de enkelte dele af organisationen ved en proces, der betegnes en kaskadering. I denne artikel viser vi, hvorledes en sådan kaskadering kan gennemføres i praksis.

Claus Hellmann Hansen

Værdiskabende HR-kompetencer

Hvis man er ansvarlig for en HR-funktion, dens organisering og for sikring af, at de rigtige kompetencer er til stede, har man brug for guidelines og inspiration. Formålet med dette værktøj er at skabe overblik over, hvilke HR-kompetencer man besidder, og på denne baggrund skabe en udviklingsplan for HR-kompetencerne. Vel at mærke gælder dette HR-kompetencer, som er værdiskabende for virksomheden. Dvs. kompetencer, der skaber handlinger med virkning og ikke blot en ”tom” aktivitet eller viden, der ikke anvendes.

Claus Hellmann Hansen

Visioner og andre former for samsyn - En metode til udvikling af visioner

Som topchef spørger man sig selv: Hvordan kan jeg fortsætte med at motivere og engagere medarbejderne, når jeg ikke længere har tid eller ressourcer til at nå ud til dem alle sammen? Dette værktøj leverer en metode, som kan hjælpe topchefer, mellemledere og andre medarbejdere til at bevæge sig i samme retning og mod de samme mål.

Rikke Kristine Nielsen, Leise Katrine Hein Voss

Produktevolutionsstigen - Gør forbrugeren til medproducent: 5 transformerende trin

Jo højere oppe ad "produktevolutionsstigen" virksomhedens produkt/ydelse placerer sig, jo mere skærmet for konkurrentangreb er virksomheden, ligesom kunderne alt andet lige er mere loyale og mindre prisfølsomme. Det handler om innovation og vanskeligt imitérbare konkurrencemæssige fordele.

Claus Hellmann Hansen

Leavitts diamant – strategisk analyse

Når en ledelse ønsker at vurdere konsekvenserne af en strategisk forandring, er der behov for en enkel model, som dækker de væsentligste områder, uden at alle mulige små detaljer skal inddrages. Harold Leavitt designede en sådan model i sin bog, Managerial Psychology, fra 1958. Den blev senere revideret i Leavitt, Harold J., 1965, Applied Organizational Change in Industry. Chicago, Rand McNally.

Lotte Darsø

Innovationsdiamanten

En måde at afdække innovationskulturen og rammebetingelserne for innovationsarbejdet på er at arbejde med modellen innovationsdiamanten, hvis fire dimensioner anvendes til at analysere, hvordan der typisk arbejdes med innovation, og hvor der bør sættes ind. Værktøjet præsenterer som udgangspunkt innovationsdiamantens fire dimensioner, hvorefter der gives et konkret bud på, hvordan man kan arbejde med modellen i praksis.

Videoforelæsning: Leading an Environmentally Sustainable Enterprise

Martin Madeus, 9. April, 2009, MIT Sloan School of Management, www.mitworld.mit.edu. Varighed: 0:49:49 minutter.

Louis Printz

Ansoffs vækststrategier

Formålet med at anvende Ansoff-matricen er at få et fingerpeg om, hvordan virksomheden skal udvikle sig for at opnå intensiv vækst.

Louis Printz

Porters Five Forces

Five Forces-modellen kan anvendes til analyse af en branche eller konkurrenceforholdene for en virksomhed med henblik på at fastlægge en strategi for indtrængning/positionering på markedet. Læs her, hvordan du anvender Porters "Five Forces"-model.

Louis Printz

Værdikædeanalyse

En værdikædeanalyse har til formål at analysere virksomhedens omkostningsstruktur, forretningsgange og evne til at skabe indtjening med henblik på at identificere konkurrencemæssige fordele. Læs en vejledning til udarbejdelse af værdikædeanalyse her.

Flemming Poulfelt

Strategimodel og –proces

Dette værktøj præsenterer en 8-punkts model, der kan anvendes i arbejdet med at tilrettelægge en strategiproces.

Louis Printz

Boston Consulting Group-matricen

Boston Consulting Group-matricen er relevant for virksomheder, der opererer med flere selvstændige forretningsenheder. Formålet med modellen er at sørge for, at virksomhedens portefølje af forretningsenheder er passende.

Leise Katrine Hein Voss

PESTEL-analyse: Strategisk risikovurdering

En PESTEL-analyse er en analyse af virksomhedens omverden på makroniveau. Den kan bruges til at analysere de eksterne kræfter i samfundet, således at virksomheden er godt rustet mod fremtidige risici og trusler.

Erik Nilsson

SWOT-analysen som dynamisk værktøj

SWOT-analysen er en metode, som bruges til at sammenholde virksomhedens indre forhold med den ydre verden og analysere problematiske områder i virksomheden. Læs her, hvordan SWOT-analysen konkret kan anvendes til at nå frem til en løsning på den problemstilling, der har givet anledning til analysen i første omgang.

Louis Printz

Tegn den fremtidige forretningsprofil - forretningsudvikling i praksis med den strategiske kompetenceudviklingsmodel

Forretningsudvikling er udtryk for evnen til at skabe og forny virksomhedens forretningsmæssige grundlag og eksistensberettigelse. Erfaringer viser, at årsagen til flere af de seneste års alvorlige virksomhedskriser skyldes manglende rettidig fornyelse af de pågældende virksomheders forretningsgrundlag.

Louis Printz

SWOT-analysen

SWOT-analysen bruges ofte som udgangspunkt for strategisk planlægning. En SWOT-analyse er en analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold og giver en situationsanalyse af virksomhedens evne til at klare sig konkurrencemæssigt.

Andreas Bering

Interessentmodellen - overblik over dine interessenter

Der gives en kort introduktion til de grundlæggende principper bag udformningen af interessentblomsten. Dernæst præsenteres selve modellen og hvordan den kan anvendes i praksis.

Andreas Bering

Forretningsplan – et dynamisk styringsredskab

Forretningsplanen er eller bør være en virksomheds styringsredskab, der ændres i takt med virksomhedens udvikling. Dette værktøj giver inspiration til, hvordan man konkret kan strukturere udarbejdelsen og revideringen af forretningsplanen.

Karen Bendix Terp

6 gode råd til compliance-implementering

Hvordan sikrer vi, som ledere eller compliance-ansvarlige, en effektiv og smidig implementering af nye lovkrav og regler? Og hvad gør vi, når de enkelte krav ikke giver mening for de folk, der skal efterleve dem?