Værktøjer


Lær teamet at coache

I dette værktøj kigger vi på coaching som udviklingsmetode i et team, herunder hvornår coaching er velegnet frem for andre metoder, hvad man skal være opmærksom på, når man coacher, spørgeteknikker og faldgruber.

Udvikl teamet gennem coaching

Værktøjet omhandler at udvikle teamet gennem coaching, herunder en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelse af en coachingsession.

Selvudvikling: Skab et højtpræsterende team

I dette værktøj kigger vi på, hvad der kendetegner højtpræsterende teams, og hvordan de adskiller sig fra mindre effektive teams.

Lær andre at skabe et højtpræsterende team

I dette værktøj kigger vi på, hvordan et team gennem indsigt i egne styrker, svagheder og drømme kan blive højtpræsterende.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værdien af at lytte - og spørge for at forstå

Har du tænkt over hvad der gør forskellen på, om du har hul igennem i din kommunikation? Hvad er det der gør, at andre lytter til det du siger? Der er flere ting du kan gøre, for at få større lydhørhed overfor det du siger.

Dion Sørensen

Skab et højtpræsterende team

I de seneste år har der været en stadig stigende interesse for at implementere forskellige former for teamorganisering i såvel danske som internationale virksomheder. I dette værktøj kigger vi på, hvad der kendetegner højtpræsterende teams, og hvordan de adskiller sig fra mindre effektive teams. Du præsenteres undervejs for en masse relevant information om teams samt nogle skabeloner og redskaber til refleksion og til planlægning af din teamudviklingsopgave.

Claus Hellmann Hansen

Lederen og arbejdsgruppens udviklingsfaser

Grupper udvikler sig efter et mønster, som her benævnes udviklingsfaser. Enhver leder af grupper - og for den sags skyld også de enkelte medlemmer af gruppen - kan have stor nytte af at kende disse generelle udviklingsfaser, så lederstilen og gruppemedlemmernes generelle adfærd kan tilpasses hensigtsmæssigt.

Ordfabrikken

Formålet med værktøjet er at belyse forskellige samarbejdsformer – herunder hvordan man kan tilrettelægge en arbejdsproces, hvordan man reagerer i samarbejdet med andre, og hvordan lederskabet fordeles.

Værdisortering

I forbindelse med udarbejdelse af værdier, er det ofte et stort problem at prioritere mellem de mange forslag, som en samlet brainstorm fører frem til. Dette værktøj giver vejledning til en øvelse, som har til formål at skabe enighed om betydningen af de enkelte værdier samt at gøre det klart, hvilke værdier, der bør udnævnes til kerneværdier.

Stil spørgsmål til hinanden

Jo bedre teamet eller afdelingen kender hinanden og fungerer sammen, jo bedre forudsætninger har samarbejdet og de fælles opgaver som oftest. Dette værktøj kan bruges bredt til, at medarbejderne lærer hinanden bedre at kende, til at få et bedre samarbejde og til at få taget hul på at tale om problemstillinger i hverdagen.

Jørgen Lisberg

Hvad kendetegner et godt medlem af ledergruppen?

En af det enkelte medlems vigtigste kvalifikationer er vedkommendes lyst og evne til at præge gruppens måde at lede og samarbejde på. Men præcis hvor vigtig, denne kvalifikation er i den enkelte ledergruppe, er selvfølgelig situationsbestemt, og de enkeltes kvalifikationer skal helst supplere hinanden på bedste vis.

Torben Heikel Vinther

Citronleg

Denne øvelse kan bruges til at kortlægge, hvordan en gruppe fungerer internt i en samarbejdssituation – især i en uvant samarbejdssituation. Hvem leder og fordeler, hvem forholder sig passivt og hvem søger at samarbejde?

Åse Lejbølle Jelstrup

Psykologisk kontrakt for arbejdet i en gruppe

En gruppe, der skal arbejde sammen om en arbejdsopgave eller et projekt, bør fastlægge samarbejdsregler for det fælles arbejde. Dette værktøj kan hjælpe gruppens medlemmer til at lave den psykologiske kontrakt med hinanden.

Jacob Lindeblad

Minefeltet

Følgende er en beskrivelse af en teambuildingøvelse. Den er nem at organisere, og primært deltagere - men også tilskuere - får et aktivt udbytte af øvelsen. Det er evalueringen bagefter med aktiv deltagelse af alle, som giver læringen.

Niels Peter Rygaard

Overdragelse af lederfunktioner til projektgrupper/team

I de fleste organisationer er det en ledelsesopgave at uddelegere opgaver til team og selvstyrende projektgrupper. Men hvordan starter ledelsen overgangen til projektgrupper/team, når man er vant til at lede på ganske almindelig vis i stabs-/linje organisationer?

Ansvarscirklen

Ved du, hvordan ansvarsfordelingen er i din afdeling, dit team eller din projektgruppe? Er det de samme, der tager ansvar hver gang? Eller skiftes medarbejderne til at tage ansvar? Hvem tager mest og mindst ansvar? Hvornår og hvorfor?

Tina Lund

Holdningsbarometeret

Når virksomheden eller den enkelte afdeling skal definere værdier, bør der arbejdes aktivt med disse. Dette værktøj præsenterer en øvelse, hvor den enkelte medarbejder får lov at tage stilling til forskellige værdiorienterede udsagn, og hvor der åbnes for en dialog, der til sidst fører frem til en måling af medarbejdernes samlede holdning til virksomhedens værdier.

Jørgen Lisberg

Hvad mener ledergruppen egentlig om ledelse og samarbejde?

Når ledergruppen har en god dialog om ledelse og samarbejde, har den klarhed over, hvad den selv og andre mener om ledelse og samarbejde. Denne klarhed er nok den første forudsætning for realistiske beslutninger om udvikling.

Claus Hellmann Hansen

Icebreakers

Når en gruppe mennesker skal arbejde sammen og nå frem til et resultat, er der ofte behov for at foretage sig noget, der kan få gruppens medlemmer til at ”tø op”, så de hurtigere kommer til at bidrage til det arbejde, der skal udføres. I litteraturen er der beskrevet mange øvelser, som kan anvendes til det formål, og de kaldes meget sigende for ”icebreakers”. I dette værktøj beskrives to helt forskellige icebreakers, som er relevante i to forskellige situationer.

Elisabeth Plum

Før I vælger teambuilding

Dette værktøj er en slidepakke, der har til formål at hjælpe ledere og HR til at vælge den type teambuilding, der er mest meningsfuld og effektiv til teamets og virksomhedens situation.