Artikler


Caroline Ahlgren Tøttrup

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?

Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.

Niels-Henrik Sørensen, Kim Martin Nielsen

Versatil ledelse - Sådan styrker du dit lederskab på fire dimensioner

Versatil ledelse handler om at kunne lede alsidigt og i overensstemmelse med omverdenens og medarbejdernes skiftende behov. Artiklen præsenterer en ledelsesmodel og et feedbackredskab, der hjælper med at håndtere kompleksiteten i ledergerningen og udvikle det personlige lederskab.

Thorkil Molly-Søholm, Mads Bendixen, Egon Petersen

Sådan leder du en stor ledergruppe

Hvordan får man det til at lykkes, hvis man bliver leder for et stort antal ledere? Det kan fx være, at man er gået fra et ansvar for fem til tyve ledere. Med finanskrise, kommunalreform m.m. har mange organisationer de senere år oplevet, at besparelses- og effektiviseringsprocesser fører til, at ledelseshierarkiet bliver fladere og giver større ansvarsområder med større ledergrupper.

Pia Søltoft, Ole Lauridsen

Webinar: Kunsten at vælge sig selv ifølge Søren Kierkegaard

Pia Søltoft’s bog ”Kunsten at vælge sig selv”, om Kierkegaard, coaching og lederskab giver en indføring i Kierkegaards tanker om, hvad et ”selv” er og hvordan man bliver det. På webinaret giver hun sit bud på, hvorledes man kan anvende Kierkegaards tanker i en ledelsesmæssig kontekst.

Ole Lauridsen

WEBINAR: Læringsstile for videndeling i organisationen

Ole Lauridsen er ikke mindst kendt fra P4’s Sproghjørnet. Hans forskning er bl.a. inden for Human Resource Management PKM (Personligt Knowledge Management) og metoder for individet til at opbygge og lære viden og Læring i arbejdslivet, læringsstile i uddannelser, temabuilding og ledelse. Ole vil på webinaret give os indsigt i læringsstile til at forstå og optimere videndeling i organisationen.

Stephanie Bäckström, Niels-Henrik Sørensen, Morten Bertelsen

Stigende kompleksitet i lederjobbet skal afspejles i ledelsesevalueringen

Danske offentlige og private organisationer bruger både store mængder tid og penge på at evaluere og udvikle sine ledere, men ofte hører vi fra ledere og HR-konsulenter, at de ikke oplever en effekt, der modsvarer investeringen. Der er generelt brug for en opkvalificering af den måde, vi evaluerer ledere på, hvor vi i denne artikel foreslår, at den klassiske målemetode med fordel kan suppleres med en ny skala, som bygger på teorien om versatil ledelse.

Niels-Henrik Sørensen, Morten Bertelsen

Effektive ledergrupper: 10 gode råd til at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper

Næsten alle organisationer (8 ud af 10) driver deres strategiske udvikling og styrer deres drift igennem en streng af ledergrupper fra direktionen over mellemledergrupperne til frontledergrupperne. Men hvad er det præcist for nogen resultater, ledergrupper skal skabe? Den nyeste forskning i effektive ledergrupper afdækker, at effektive ledergrupper er afgørende for tre typer af resultater.

Stephanie Bäckström

Webinar: Lederevaluering

Webinaret vil både stille skarpt på de faldgruber, som ledere og HR bør undgå forbindelse med ledelsesevalueringer. Webinaret vil være præget af konkrete eksempler fra reelle cases og forskningsbaseret viden om evalueringer.

WEBINAR: Strategic HRM: In search of Performance

Despite of considerable amount of debates we have had so far on the linkage between HRM and firm performance, and the interesting results which have been achieved to date, there are still significant gaps in our understanding and some important challenges facing Danish HR in their attempts to document the performance effect of HRM activities.

Jimmy Rose

Netværksledelse fælder silotænkning og fremmer innovation

Det danske erhvervsliv efterspørger innovation og vækst og direktionerne er mange steder udfordret på at øge de innovative kompetencer, så virksomhederne ikke bliver overhalet indenom af små nye agile aktører med nye teknologiske forretningsmodeller.

Fremtidens ledelsesudfordringer

Fremtidens ledelseskompetencer fordrer, at lederne selv har en personlige evne til at navigere i forandringens høje tempo, det vil sige psykologisk indsigt i egne og andres reaktionsmåder.

Lars Bøgh Olsen, Camilla Valbak-Andersen

Slip styringen uden at miste grebet

Ledelse i sig selv er ikke raketvidenskab. Det drejer sig om at maksimere udbyttet af den indsats, man gør, uden at ødelægge mulighederne for at løse morgendagens opgave. Især det sidste kan ind imellem udfordre ledere, som i iveren efter at skabe resultater, splitter alt andet ad. Smadrer økonomien. Stresser medarbejderne til døde. Bryder loven. Brænder sig selv ud. Artiklen er et udtryk for det samarbejde, der finder sted i Teknik og Miljø, Hjørring og Aalborg Universitet i form af et aktionsforskningsprojekt om ledelsesudvikling i forvaltningen.

Mikkel Holm Sørensen

Big data og store ledere

Big data er på alles læber med løfter om at løse mange forretnings- og samfundsmæssige udfordringer. Men hvad betyder big data konkret i offentlige og private lederes dagligdag? En hel del, hvis du spørger forfatterne til ny bog om den datadrevne organisation. Data bliver i stigende grad selve grundstoffet for værdiskabelse og et aktiv, der skal mestres med en blanding af visdom og adræthed.

Stefan Tengblad

Is there a ‘New Managerial Work’? A Comparison with Henry Mintzberg’s Classic Study 30 Years Later*

This comparative study of top executives’ work aimed at examining the stability of top managerial behaviour reveals a relatively different pattern of behaviour compared with the study by Henry Mintzberg. The main differences are a much larger workload, a contact pattern to a larger degree oriented towards subordinates in group-settings, a greater emphasis on giving information, and less preoccupation with administrative work.

Kate Holm Sørensen

Når lederudvikling bliver et eksistentielt projekt

Fra at have været et fokus for en eksklusiv gruppe af progressive virksomheder og ledere har interessen for den eksistentielle eller personlige side af lederrollen bredt sig. Dette har sandsynligvis været hjulpet godt på vej af en øget erkendelse af, at den personlige autoritet som leder har fået forrang for den formelle autoritet.

Henrik Holt Larsen

Fem balancepunkter i nutidens ledelse

”Det er med ledelse som med skildpadden. De fleste kender den kun forloren.” Med dette let omskrevne citat af H.C. Andersen skal nævnes fem områder, hvor ledere i dag står over for nye krav, og hvor gamle rutiner skal afbalanceres med nye måder at udøve ledelse på.

Knud Lindholm Lau

Den mundtlige kommunikations scenografi

Scenografien er rammen for den mundtlige kommunikation. Som fysisk ramme for selve talen, som psykologisk ramme for taleren og som adfærdsramme for deltagernes indbyrdes kommunikation. Læs her, hvordan vi kan lære at bruge scenografien bevidst og derved beherske kommunikationens kontekst.

Peter Mainz

Lederskabets treenighed

God ledelse består af: Leadership, Management og Personal. Din udfordring som leder er at kunne udføre alle tre roller og tilpasse rollen til den aktuelle situation. Nogle kalder det situationsbestemt ledelse. Peter Mainz kalder det for lederskabets treenighed.

Åse Lejbølle Jelstrup, Eskil Tybirk

Adizes' lederroller – ikke lige meget af hver

Teoretikeren Ichak Adizes har opdelt lederens rolle i fire gensidigt afhængige typer. Producentrollen (P) med viden om det konkrete produkt, Administratorrollen (A) med sans for orden og systematik, den kreative Entreprenørrolle (E), og Integratorrollen (I) som koordinerer. Læs her, hvordan Adizes' roller alle er nødvendige i ethvert lederteam.

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler

The Global Talent Management Challenge: Drivers and HR Actions for Attaining and Sustaining Global Competitive Advantage

I denne artikel beskrives og diskuteres forskellige HR-tiltag, der søger at håndtere de globale talent management udfordringer, som multinationale virksomheder møder. Konklusionen er bl.a. at topledelsen og dens tætte samarbejde med en professionaliseret HR-afdeling får en nøglerolle.

Rikke Kristine Nielsen

Når udlandsmedarbejderen vender hjem

Virksomheden risikerer at gå glip af vigtige bidrag, hvis hjemvendte medarbejdere ikke re-integreres ordentligt. Men hvad kan virksomheden gøre for at lette mødet med arbejdspladsen? Læs her en case om karriereudvikling for udlandsmedarbejdere.

Kirsten M. Poulsen

Mentorskab

En mentor indgår i en personlig relation med mentee med hele sin person, sin erfaring, sin viden og sin personlighed. Man kan sige, at mentor bruger både sin subjektive og objektive person i samarbejdet med mentee, mens coachen kun bruger sin objektive rolle overfor coachee.

Helle Hedegaard Hein

Ei blot til lyst!

Artiklen baserer sig på et feltstudium - på Det Kongelige Teater - med fokus på, hvad der motiverer højtspecialiserede kreative medarbejdere bl.a. de såkaldte primadonnaer, og hvordan de bør ledes. Primadonnaen er med sit kald, sine høje standarder og sin høje specialisering helt uundværlig for mange organisationer, og primadonnaer er ikke af natur ledelsesfremmede – de har tværtimod et stort ledelsesbehov.

Mai-Britt Herløv Petersen, Susanne Ploug Sørensen

Differentieret ledelse - et nyt begreb? Motivation af korttidsuddannede

Der er et pres på kompetenceudviklingen generelt, men det er særligt aktuelt i forhold til de kortuddannede medarbejdere. Meget af det arbejde, der tidligere udførtes af kortuddannede eller personer helt uden nogen form uddannelse, er forsvundet, og mange arbejdsprocesser er blevet vanskeligere at gennemføre med en kort uddannelse.

Helle Petersen

Hvad betyder det for mig?

Velfungerende kommunikation i dagligdagen er den vigtigste forudsætning for god forandringskommunikation. Det er hverken glittede brochurer, særnumre af personalebladet eller stormøder med direktionen der er den vigtigste kommunikationskanal. Det er derimod virksomhedens mellemledere, og det giver kommunikatøren en faglig udfordring.

Claus Hellmann Hansen

Introduktion til Ulrich & Co.’s “The Leadership Code”

Dave Ulrich, Norm Smallwood og Kate Sweetman har sammenskrevet den viden, der i dag findes om begrebet ”leadership”. Det har resulteret i fem grundregler, som alle ledere ideelt set bør beherske.

Michele Guarini

Integreret Talent Management

Mange systemsælgere (HR-systemer) bruger stadig oftere begrebet ”Integreret Talent Management”. Tanken er, at ægte Talent Management fordrer integration af flere typisk isolerede processer. Hvis man undersøger de fleste HR-organisationer, vil man møde en række uafhængige grupper eller ”siloer”. Denne artikel handler om et bud på en sådan integration og forudsætningen for den.

Peter Sass Hansen-Skovmoes

Tværorganisatoriske ledernetværk

Netværksgrupperne er et professionelt dialog- og sparringsforum, hvor ledere lærer af ledere, gennem refleksioner over dagligdagens konkrete problemer og udfordringer.

Henrik Holt Larsen

Talentløs talentpleje

Selv hvis man retter et stift blik mod bundlinjen, vil det kunne betale sig at dyrke sine talenter – og i denne gruppe ikke mindst specialisterne, som typisk er blevet overset i management-kogebøgerne

Torben Heikel Vinther

Det kniber med at delegere og involvere

Generelt er ledere bange for at delegere og involvere, mener Jesper Tietgen, direktør i Freelance Danmark. Det skyldes manglende evner, mod og tillid, men der er lys forude, hvis man arbejder ud fra situationsbestemt/fleksibel ledelse.

Flemming Poulfelt

Dansk ledelse - passer det på mig?

Der er en stigende interesse for ledelse i det danske samfund i disse år. Dette afspejles blandt andet i de mange debatter, artikler, eksempler og analyser på dansk og global ledelsespraksis, som løbende ser dagens lys. Læs i denne artikel mere om resultaterne af analysen i det Danske Ledelsesbarometer 2005 (gennemført af Ledernes Hovedorganisation).

Rikke Kristine Nielsen

HR er fra Venus – ledere er fra Mars…

Denne artikel handler om kommunikationsbarrierer og misforståede hensyn… og så handler den også om lidt mindre glorværdige problemer såsom fordomsfuldhed, suboptimering og tunnelsyn… Og så handler den om, at det tilsyneladende nogle gange er sådan, at ledere er fra Mars og HR er fra Venus – i hvert fald når det kommer til at enes om, hvor (personligt) udviklingsinteresserede ledere er / bør være.

Isa Lindbæk

I kontakt med sin indre buddhist-munk – ”mindfulness” til hverdag

Det giver velvære, ro og lykke at være til stede i nuet – det, man på engelsk kalder ”mindfulness.” Og moderne forskning viser, at det, buddhistiske munke altid har vidst og søgt at efterleve, med fordel kan omsættes til et moderne travlt liv, så vi finder mere ro og mindre stress. Det er bare ikke så let, som det lyder, og derfor hjælper eksperter som psykolog Mette Bram og fysioterapeut Jeanette Sander ansatte og ledere i Danmark med at være ”mindful”.

Michele Guarini

Find de rigtige talenter

"Det, jeg vil i denne artikel, er ikke at definere, hvad jeg mener med talent, men mere at se på, hvordan begrebet bliver brugt, og hvordan nogle definitioner er mere værdiskabende end andre."

Flemming Poulfelt

Når professionelle skal ledes

Igennem en årrække har det været en myte, at ”professionelle” ikke kan eller vil ledes, da der er tale om folk med store egoer og primadonnanykker, som mener at have patent på ”sandheden” og som selv ved, hvordan tingene skal udvikles – sat lidt på spidsen. I en artikel for nogle år siden kunne man læse, at ledelse af professionelle er som ”herding cats” (McKenna 1995). Og da katte som bekendt kun gør det, de selv vil, har det været opfattelsen hos mange, at analogien med de professionelle var oplagt.

Henrik Holt Larsen

Talentfuld talentudvikling

Flere og flere virksomheder erkender, at talentudvikling er vigtig. Desværre snubler mange i begyndelsen, fordi de kun har øje for én type af talent, nemlig ledelsestalent. Eller også skaber de konflikter mellem øremærkede talenter, der tror, at de kan gå på vandet, og de øvrige medarbejdere, der føler sig vragede.

Flemming Poulfelt

Talentudvikling: Nurturing High-Talent Manpower

Virksomheder og ledere kan styrke talentudvikling dels ved at udvikle principper for stimulation af talentarbejdet og sikre praktisk implementering via planlægning, monitorering, coaching og kommunikation.

Niels Peter Rygaard

Lederrollen i forandring

Hvad er de vigtigste ledelsesvilkår i dag, og hvordan kan en leder i dag opfatte sig selv, sine opgaver og sine omgivelser på en relevant måde? Denne artikel giver nogle bud på disse overvejelser, set fra et erhvervspsykologisk synspunkt.

Flemming Poulfelt

De ledelsesmæssige selvmål

Et ledelsesmæssigt selvmål har samme effekt rent medarbejdermæssigt og organisatorisk som et selvmål i sportens verden: Det skaber usikkerhed, utilfredshed og mismod.

Helle Winther

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.