Artikler


Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.

Niels-Henrik Sørensen, Kim Martin Nielsen

Versatil ledelse - Sådan styrker du dit lederskab på fire dimensioner

Versatil ledelse handler om at kunne lede alsidigt og i overensstemmelse med omverdenens og medarbejdernes skiftende behov. Artiklen præsenterer en ledelsesmodel og et feedbackredskab, der hjælper med at håndtere kompleksiteten i ledergerningen og udvikle det personlige lederskab.

Olav Damholt, Christian Horn

Er fremtidens kompetenceudvikling medarbejder-drevet og strategiudviklende?

I denne artikel vil vi give vores bud på de fremspirende tendenser, vi tror vil udfolde sig yderligere og derved komme til at præge udviklingen af virksomheders arbejde med kompetenceudvikling de kommende år.

Mette Rix

WEBINAR: Forstår dine modtagere, hvad du siger … og kan de handle på budskabet bagefter?

Mette Rix rådgiver dem der skal "på" i deres jobliv, og performe som kommunikatør. Mette sætter perspektiv på enkle værktøjer, for at opnå et match imellem det man gerne vil kommunikere, og det modtager faktisk hører. Mange har fordel af at flytte fokus fra: ”Hvad har jeg at sige?” – til “hvad har mine tilhørere brug for at høre?”

Pia Søltoft, Ole Lauridsen

Webinar: Kunsten at vælge sig selv ifølge Søren Kierkegaard

Pia Søltoft’s bog ”Kunsten at vælge sig selv”, om Kierkegaard, coaching og lederskab giver en indføring i Kierkegaards tanker om, hvad et ”selv” er og hvordan man bliver det. På webinaret giver hun sit bud på, hvorledes man kan anvende Kierkegaards tanker i en ledelsesmæssig kontekst.

Ole Lauridsen

WEBINAR: Læringsstile for videndeling i organisationen

Ole Lauridsen er ikke mindst kendt fra P4’s Sproghjørnet. Hans forskning er bl.a. inden for Human Resource Management PKM (Personligt Knowledge Management) og metoder for individet til at opbygge og lære viden og Læring i arbejdslivet, læringsstile i uddannelser, temabuilding og ledelse. Ole vil på webinaret give os indsigt i læringsstile til at forstå og optimere videndeling i organisationen.

Niels-Henrik Sørensen, Morten Bertelsen

Effektive ledergrupper: 10 gode råd til at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper

Næsten alle organisationer (8 ud af 10) driver deres strategiske udvikling og styrer deres drift igennem en streng af ledergrupper fra direktionen over mellemledergrupperne til frontledergrupperne. Men hvad er det præcist for nogen resultater, ledergrupper skal skabe? Den nyeste forskning i effektive ledergrupper afdækker, at effektive ledergrupper er afgørende for tre typer af resultater.

Jimmy Rose

Netværksledelse fælder silotænkning og fremmer innovation

Det danske erhvervsliv efterspørger innovation og vækst og direktionerne er mange steder udfordret på at øge de innovative kompetencer, så virksomhederne ikke bliver overhalet indenom af små nye agile aktører med nye teknologiske forretningsmodeller.

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen

Strategisk HR: Fra forretningstrategi til kompetence

Hvorfor virker strategien ikke? Det spørgsmål har mange ledere stillet sig selv – eller de er blevet spurgt om det af bestyrelsen. Problemstillingen er i praksis nært knyttet til, om virksomheden opnår den konkurrencemæssige fordel og når de finansielle mål, som var hensigten bag strategien. Tilsvarende kan spørgsmålet i mange offentlige virksomheder formuleres i relation til overholdelse af de politisk fastsatte budgetter, gennemførelsen af planlagte initiativer og realisering af servicemålsætninger.

Nick Milton

Syntese af viden

Mange gode initiativer til at genbruge viden igennem praksisfællesskabers møder og dialog, wikis, dokumentarkiver m.fl. drukner i den store mængde læring, der opstår af praksis. Disse læring'er hænger ikke nødvendigvis sammen og ofte overlapper de, så læseren bliver usikker på indholdet og går andre veje. Vejen til at nyttiggøre opsamlet viden går via viden-syntese.

Isa Lindbæk

Skønne spildte kompetenceudviklingskræfter – når uddannelsesindsatsen kun er til pynt på CV’et

Kun 15 % af kursusdeltagere bruger rent faktisk de kompetencer, de har tilegnet sig på et kursus. I denne artikel gøres der op med denne ulogiske form for kompetenceudvikling. En medarbejder, der har været på kursus, skal have opbakning, plads til udvikling og de rette rammer, så alle parter får gavn af det reelle kompetenceløft.

Rikke Kristine Nielsen

Lidt skandinavisk taler vi vel alle sammen…?

Læring og samarbejde på skandinavisk udgør en enestående mulighed for, at man kan blive god til Scandinavian Management, som jo er så populært ude i den store verden. Det indebærer også en mulighed for at kapitalisere lidt på, at vi trods alt er et lille mærkeligt sammenrend af vikinger, der nok kan slås indbyrdes, men set udefra ligner hinanden til forveksling, når man skal begå sig i en global verden. Hvis det imidlertid skal lykkes, må vi tage alvorligt, at det kan være svært at forstå hinanden, men at vi til gengæld med en relativt beskeden indsats sprogligt kan komme meget langt ind på livet af hinanden.

Jonas Maltha

Koncentrer dig om strategisk kompetenceudvikling – og overlad kursusadministrationen til andre

Kompetenceudvikling er et af de væsentligste midler til at opretholde eller øge videnkapital og er med at styrke virksomhedens konkurrencemæssige situation. Det ved de fleste allerede. Derfor har mange virksomheder også investeret seriøst i uddannelse, træning, og andre udviklingsaktiviteter. Administrationen, der følger med voksende udgifter og komplekse decentrale udviklingsaktiviteter er imidlertid ofte en uvelkommen ledsager. At overlade den tunge kursusadministration til andre giver mulighed for at fokusere på kerneopgaven.

Jonas Maltha

Kompetencestyring med bundlinjeeffekt

Sammenhængen mellem strategiimplementering og kompetenceudvikling står højt på agendaen hos mange HR-ledere og har efterhånden udviklet sig til at være lidt af en varm kartoffel. Det lyder intuitivt tiltalende, men er ikke ligetil. Derfor nedprioriterer mange organisationer området. Udfordringen er at finde en klar relation mellem investeringer i kompetencestyring og -udvikling og det forretningsmæssige afkast.

Flemming Poulfelt

Der er penge i mening!

Alle analyser viser, at motiverede medarbejdere er ensbetydende med et bedre grundlag for at skabe attraktive, lønsomme virksomheder. Derfor bør mange ledere til tider reflektere over, ”om man skal fyre en lad medarbejder eller fyre op under den pågældende.” For hvad skaber fremdriften?

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler

The Global Talent Management Challenge: Drivers and HR Actions for Attaining and Sustaining Global Competitive Advantage

I denne artikel beskrives og diskuteres forskellige HR-tiltag, der søger at håndtere de globale talent management udfordringer, som multinationale virksomheder møder. Konklusionen er bl.a. at topledelsen og dens tætte samarbejde med en professionaliseret HR-afdeling får en nøglerolle.

Rikke Kristine Nielsen

Når udlandsmedarbejderen vender hjem

Virksomheden risikerer at gå glip af vigtige bidrag, hvis hjemvendte medarbejdere ikke re-integreres ordentligt. Men hvad kan virksomheden gøre for at lette mødet med arbejdspladsen? Læs her en case om karriereudvikling for udlandsmedarbejdere.

Jesper Havaleschka

Er HR et kvindefag?

Vi havde som udgangspunkt stillet os selv spørgsmålet, om det mon var muligt at identificere en egentlig HR-Profil – en fælles profil for de mennesker, der beskæftiger sig med HR området til daglig? Denne artikel er et forsøg på at besvare dette spørgsmål. Det vil sige i hvor stor udstrækning udgør mennesker, der arbejder med HR en homogen gruppe? Med udgangspunkt i Garudas Hoved-Hjerte-Ben model, følger her den gennemsnitlige grafiske profil for de deltagende HR-respondenter.

Henrik Holt Larsen

Motivation og engagement - kun en tåbe frygter ikke uengagerede medarbejdere

Hvilke kræfter i mennesket og i menneskenes omgivelser driver dem til en bestemt adfærd? Hvilke kræfter dirigerer og kanaliserer menneskers adfærd i en bestemt retning eller imod bestemte mål? Få interessante og forskellige svar på motivationens hovedspørgsmål i dette kapitel hentet fra bogen ”Human Resource Management - Licence to work”.

Mai-Britt Herløv Petersen, Susanne Ploug Sørensen

Differentieret ledelse - et nyt begreb? Motivation af korttidsuddannede

Der er et pres på kompetenceudviklingen generelt, men det er særligt aktuelt i forhold til de kortuddannede medarbejdere. Meget af det arbejde, der tidligere udførtes af kortuddannede eller personer helt uden nogen form uddannelse, er forsvundet, og mange arbejdsprocesser er blevet vanskeligere at gennemføre med en kort uddannelse.

Rikke Kristine Nielsen

Uformel læring => uformelt lærd?

Der er ikke hverken teoretisk eller praktisk enighed om, præcis hvad uformel læring er, men som oftest anvendes begrebet om ikke-superviseret læring, der sker i den lærendes eget tempo og lyst samt på den lærendes egen foranledning ad selvvalgte kanaler. Den uformelle læring sker tit ubevidst, tilfældigt eller uden at vi mærker det.

Forretningsværdien af videnledelse

Hvad er Knowledge Management? En lille by i midtvesten i USA? Nej, selvfølgelig ikke. Knowledge Management er et ledelseskoncept, som kom stærkt frem fra midten af 1990′erne, og som fortsat udbredes stærkt på verdensplan. Et ledelseskoncept som kan påvise stærke, dokumenterede resultater i mange million klassen i store og internationale virksomheder. I Danmark har mange placeret opgaven i IT-afdelingen og overset, at det er imellem mennesker videndeling sker.

Lotte Darsø

Den innovationskompetente leder

Innovation er blevet alle organisationers mantra – det hævdes at være adgangsbilletten til Danmarks plads i den økonomiske verdenselite og bevarelsen af velfærdssamfundet, værn mod produktion i lavtlønslande og opnåelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele i den intensiverede internationale konkurrence. Men hvordan bliver man god til at lede al den iderigdom og kreativitet, der skal sikre den langsigtede overlevelse? Hvilken lederadfærd er der brug for? Og hvad er det at være en innovationskompetent leder og medarbejder – og hvad betyder det for personaleledelse?

Rikke Kristine Nielsen

Den underudnyttede medarbejder

Mangel på arbejdskraft og kompetencer på det danske arbejdsmarked og i den vestlige verden som helhed er efterhånden et almendt kendt problem. Den Canadiske professer, David Livingstone, derimod argumenterer for, at langt de fleste canadiere er i stand til at håndtere deres job. De får bare ikke lov til at vise deres fulde potentiale.

Rikke Kristine Nielsen

Den ”alternative begavelse” – om kulturel intelligens

Begrebet kulturel intelligens sigter mod at kunne vurdere forskellige personers evne til at operere i andre (national-)kulturer og sociale sammenhænge på en hensigtsmæssig og succesfuld måde.

Michele Guarini

Integreret Talent Management

Mange systemsælgere (HR-systemer) bruger stadig oftere begrebet ”Integreret Talent Management”. Tanken er, at ægte Talent Management fordrer integration af flere typisk isolerede processer. Hvis man undersøger de fleste HR-organisationer, vil man møde en række uafhængige grupper eller ”siloer”. Denne artikel handler om et bud på en sådan integration og forudsætningen for den.

Henrik Holt Larsen

Talentløs talentpleje

Selv hvis man retter et stift blik mod bundlinjen, vil det kunne betale sig at dyrke sine talenter – og i denne gruppe ikke mindst specialisterne, som typisk er blevet overset i management-kogebøgerne

Henrik Holt Larsen

SMV'er og akademikere har brug for hinanden

Nyudklækkede kandidater ved ikke, hvor godt de kunne få det, hvis de arbejdede i en SMV, og SMV'erne ved ikke, hvad de kunne få af godt ved at ansætte unge akademikere. De har brug for hinanden, og vi andre har brug for dem, hvis underskoven i dansk erhvervsliv skal springe ud i forårsfarver!

Jørgen Peter Madsen

Kravanalyse

Kravanalysen skal føre frem til en beskrivelse af de personer, der vil egne sig til jobbet. Hvilke karakteristika skal de generelt have?

Jørgen Peter Madsen

Jobanalyse

Denne tekst er et uddrag fra bogen ”Systematisk personaleudvælgelse: Teori og Praksis” (2001), og den beskriver en række metoder til jobanalyse. Hver af metoderne ledsages af checklister eller grundige vejledninger. Lær at komme helt ned i detaljen i jobanalysen via spørgeskemaer, interviews, egne observationer eller logbøger.

Michele Guarini

Stædig brug af intuition mod bedre vidende

Den intuitive metode bygger på et meget usikkert grundlag og negligerer fuldstændigt, at forudsigelser bygger på sandsynligheder. Man er derfor tvunget til at vælge videnbaserede metoder, hvis man skal investere sine penge ordentligt.

Rikke Kristine Nielsen

Kompetenceudvikling - hvad skal der til?

Kompetenceudvikling er ikke noget, man lige klarer med venstre hånd i lommen, og det kan særligt for små- og mellemstore virksomheder være vanskeligt at afse den fornødne tid til at varetage opgaven.

Tine Højager Eriksen

Løn er ikke løn nok

Den unge generation på arbejdsmarkedet vil have mere end blot kroner og øre i lønningsposen. Den enkeltes mulighed for at forbedre og udvikle sine kompetencer er en væsentlig faktor, når de unge vælger job.

Rikke Kristine Nielsen

Den ledelsesmodtagelige primadonna

Eksperterne og de virkeligt talentfulde medarbejdere skal have lov til at koncentrere sig om deres kernekompetence. Rationalet er, at danske virksomheders konkurrenceevne og den langsigtede overlevelse er knyttet til deres evne til innovativ, kreativ videnskabelse. Derfor bliver vi i stadigt større grad afhængig af de virkeligt dygtige medarbejdere.

Flemming Poulfelt

Talentudvikling: Nurturing High-Talent Manpower

Virksomheder og ledere kan styrke talentudvikling dels ved at udvikle principper for stimulation af talentarbejdet og sikre praktisk implementering via planlægning, monitorering, coaching og kommunikation.

Tom Christensen, Lone Thomsen Ørtoft

Værdigrundlag, måling og kompetenceudvikling

To konsulenter giver – ud fra konsulenterfaring i kommunerne – deres bud på konkrete metoder og værktøjer til, hvordan kompetenceudvikling kan tage udgangspunkt i organisationens værdigrundlag.

Henrik Holt Larsen

Når produktionsapparatet består af mennesker

Opgaverne i Staten er netop placeret dér, fordi de er for vigtige, følsomme og konsekvensfyldte til at blive lagt i den private sektor. Den "produktion", der foregår - fx sagsbehandling, lovgivning, analysearbejde, borgerbetjening - er immateriel. Læs her om offentlig ledelse, som i bund og grund er videnledelse, og dens særlige udfordringer.

Ulrik Brandi

Læringsstrategier i organisationer

Forskere og praktikere fra HR og ledelses- og organisationsfeltet har længe argumenteret for vigtigheden af at udvikle viden om og metoder til at arbejde med ansatte og organisationers læring, som en afgørende betingelse for udvikling og værdiskabelse i virksomheder

Dorte Rudi Andersen, Claus Dam Nielsen, Susanne Thagaard

Leg i organisationer, ej helt seriøst?

Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede.

”At sætte strøm til arbejdsgangene” Når administrative arbejdsgange automatiseres med robotter

Den digitale og højteknologiske tidsalder er blot lige begyndt, hvilket betyder, at der på sigt vil komme meget mere fokus på hvordan teknologi og menneskelig arbejdskraft kan supplere og understøtte hinanden.